Đăng ký

Bài 4 trang 8 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thích hợp vào ô trống:

a) \( \frac{7}{2}=\frac{7 \times \square }{2\times\square }=\frac{\square }{10}\) ;                               

b) \( \frac{3}{4}=\frac{3\times \square }{4\times \square }=\frac{\square }{100}\) ;

c) \( \frac{6}{30}=\frac{6:\square }{30:\square }=\frac{\square }{10}\) ;                               

d) \( \frac{64}{800}=\frac{64:\square }{800:\square }=\frac{\square }{100}\) .

Hướng dẫn giải

a) \( \frac{7}{2}=\frac{7\times 5 }{2 \times 5}=\frac{35}{10}\) ;                              

b) \( \frac{3}{4}=\frac{3\times 25 }{4\times 25 }=\frac{75}{100}\) ;

c) \( \frac{6}{30}=\frac{6:3}{30:3 }=\frac{2 }{10}\) ;                              

d) \( \frac{64}{800}=\frac{64:8}{800:8 }=\frac{8 }{100}\)

shoppe