Đăng ký

Bài 2 trang 8 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các phân số thập phân:

Bảy phần mười;   hai mươi phần trăm;  bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn;  một phần triệu.

Hướng dẫn giải

Bảy phần mười: \( \frac{7}{10}\); 

Hai mươi phần trăm: \( \frac{20}{100}\) ;

Bốn trăm bảy mươi lăm phần nghìn: \( \frac{475}{1000}\) ;

Một phần triệu: \( \frac{1}{1000000}\).

shoppe