Đăng ký

Bài 4 trang 72 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Đề bài

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp

a) PVC, pily(vinyl axetat) từ etilen.

b) polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.

Hướng dẫn giải

a. PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen

\(CH_2=CH_2 + Cl_2 \xrightarrow[]{500^oC} CH_2=CHCl + HCl\)

\(nCH_2=CHCl \xrightarrow[]{t^o,xt,o} (-CH_2-CHCl-)_n: PVC\)

Điều chế axetilen: \(CH_2=CH_2 + Br_2 \xrightarrow[]{500^oC} CH_2Br-CH_2Br\)

\(CH_2Br-CH_2Br + 2KOH \xrightarrow[]{ancol} CH\equiv CH + 2KBr + 2H_2O\)

Điều chế axetic và vinyl axetat:

\(C_2H_4 + H_2O \xrightarrow[]{H_2SO_4,170^0C} C_2H_5OH\)

\(C_2H_5OH + O_2 \xrightarrow[]{t^o, lên men giấm} CH_3COOCH=CH_2\)

\(CH_3COOH + CH \equiv CH \rightarrow CH_3COOCH=CH_2\)

\(CH_2=CH-COOH +CH_3OH \xrightarrow[]{H_2SO_4,t^0c} CH_2=CH-COOCH_3 + H_2O\)

\(nCH_2=CH-COOCH_3 \xrightarrow[]{t^o,xt,p} (-CH_2-CH(COOCH_3)-)_n : poli(vinyl axetat)\)

b. Polibutadien và polime đồng trùng hợp giữa butadien và stiren từ butan và etylbenzen.

\(C_4H_10 \xrightarrow[]{đề hidro hóa} CH_2=CH-CH=CH_2 + H_2\)

Điều chế polibutadien-1,3:

\(nCH_2=CH-CH=CH_2 \xrightarrow[]{t^o,xt,p} [-CH_2-CH=CH-CH_2-]_n\)

Điều chế stiren từ etylbenzen

\(C_6H_5-C_2H_5 \xrightarrow[]{đề hidro hóa} C_6H_5-CH=CH_2 + H_2\)

Đồng trùng hợp stiren và butadien-1,3

\(nC_6H_5-CH=CH_2 + nCH_2=CH-CH=CH_2 \xrightarrow[]{t^o,xt,p} [-CH_2-CH=CH-CH_2-CH_2-CH(C_6H_5)-]_n\)