Đăng ký

Bài 1 trang 72 - sách giáo khoa Hóa 12

Kết luận không hoàn toàn đúng là: Vật liệu compozit có thành phần chính là polime.

Vì vậy, chúng ta chọn B