Đăng ký

Bài 4 trang 7 Hình học 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 4. Hãy phân chia một khối hộp thành năm khối tứ diện.

Hướng dẫn giải

 

Có thể phân chia khối hộp \(ABCD.A’B’C’D’\) thành năm khối tứ diện \(ABDA’ ; CBDC’ ; B’A’C’B ; D’A’C’D ; BDA’C’.\)