Đăng ký

Bài 4 trang 58 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phân bón amophot :

a) \(NH_4H_2PO_4 : x\) (mol)

  \((NH_4)_2HPO_4 : y = x\) (mol)

\(\Rightarrow x : y = 1: 1\)

                  \(H_3PO_4 + NH_3 \rightarrow NH_4H_2PO_4\)

                                                  xmol

                 \(H_3PO_4 + 2NH_3 \rightarrow (NH_4)_2HPO_4\)

                                                  xmol

Số mol \(NH_3 = 3x\)

Số mol \(H_3PO_4 = 2x = 6,000.10^3\)

Suy ra số mol \(NH_3\) là 9000 (mol)

Thể tích khí \(NH_3\) (đktc) :

        V = 9000.22,4 = \(201,6.10^3\) = \(2,016.10^5 (l)\)

b) Tính khối lượng amophot thu được :

\(m_{(NH_4)_2HPO_4} + m_{NH_4H_2PO_4} = 3000.(132,0 + 115,0) = 7,410.10^5 (g) = 741,0 (kg)\)