Đăng ký

Bài 3 trang 58 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phản ứng nhiệt phân :

             \(Ca_3(PO_4)_2 \xrightarrow[]{t^0} P_2O_5 + 3CaO\)

              310g                142g

Thành phần phần trăm theo khối lượng của \(P_2O_5\) : \(\dfrac{142.350}{310}.\dfrac{100}{1000}\) = 16,03%