Đăng ký

Bài 2 trang 58 - Sách giáo khoa Hóa 11

Từ không khí , than , nước và các chất xúc tác cần thiết điều chế đạm \(NH_4NO_3\).

\(C + H_2O \xrightarrow[]{t^0} CO + H_2\)

\(N_2 + 3H_2 \leftrightarrows 2NH_3\)

\(4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow[]{t^0} 4NO + 6H_2O\)

\(2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2\)

\(4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3\)

\(HNO_3 + NH_3 \rightarrow NH_4NO_3\)