Đăng ký

Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phân biệt : \((NH_4)_2SO_4 ; NH_4Cl ; NaNO_3\)

- Từ mỗi lọ lấy ra một mẫu thử.

- Dùng NaOH nhận ra 2 muối amoni :

    \((NH_4)_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow 2NH_3 \uparrow + 2H_2O + Na_2SO_4\)

    \(NH_4Cl + NaOH \rightarrow NH_3 \uparrow + NaCl + H_2O\)

- Sau đó dùng dung dịch \(AgNO_3\) nhận ra \(NH_4Cl\)

   \(NH_4Cl\) + \(AgNO_3\) \(\rightarrow AgCl \downarrow + NH_4NO_3\)

(Hoặc dùng dung dịch \(BaCl_2\) để nhận ra \((NH_4)_2SO_4\))

  \((NH_4)_2SO_4\) + \(BaCl_2\) \(\rightarrow\) \(BaSO_4 \downarrow + 2NH_4Cl\)

- Còn lại là \(NaNO_3\)