Đăng ký

Bài 4 trang 52 SGK Toán 5

Đề bài

Một người thợ dệt ngày thứ nhất dệt được \(28,4 m\) vải, ngày thứ hai dệt được nhiều hơn ngày thứ nhất \(2,2m\) vải, ngày thứ ba dệt được nhiều hơn ngày thứ hai \(1,5m\) vải. Hỏi cả ba ngày người đó dệt được bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải

- Số vải dệt ngày thứ hai = số vải dệt ngày thứ nhất + 28,4m.

- Số vải dệt ngày thứ ba = số vải dệt ngày thứ hai + 1,5m.

- Số vải dệt trong ba ngày = số vải dệt ngày thứ nhất + số vải dệt ngày thứ hai + số vải dệt ngày thứ ba.

Lời giải chi tiết

Tóm tắt:

Giải:

Ngày thứ hai dệt được số mét vải là: 

          \(28,4 + 2,2 = 30,6 (m)\)

Ngày thứ ba dệt được số mét vải là:

          \(30,6 + 1,5 = 32,1 (m)\)

Cả ba ngày dệt được số mét vải là:

          \(28,4 + 30,6 + 32,1 = 91,1 (m)\)

                                   Đáp số: \(91,1 m\) vải

shoppe