Đăng ký

Bài 4 trang 51 SGK Toán 5

Đề bài

Một tuần lễ cửa hàng bán được \(314,78 m\) vải, tuần lễ sau bán được \(525,22m\) vải. Biết rằng cửa hàng đó bán tất cả các ngày trong tuần, hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải

- Tính số vải bán được trong hai tuần = số vải bán tuần đầu + số vải bán tuần sau.

- Tính số ngày trong hai tuần.

- Số vải bán trung bình trong mỗi ngày = số vải bán được trong hai tuần : số ngày trong hai tuần.

Lời giải chi tiết

Số mét cải cửa hàng bán được trong hai tuần là:

         \(314,78 + 525,22 = 840 (m)\)

Số ngày trong hai tuần là:

          \(7 \times 2 = 14\) (ngày)

Trung bình mỗi ngày bán được số mét vải là:

          \(840 : 14 = 60 (m)\)

                                          Đáp số : \(60m\) vải

shoppe