Đăng ký

Bài 4 trang 50 SGK Sinh học 9

Đề bài

Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau :

Mạch 1: A-G-T-X-X-T

Mạch 2: T-X-A-G-G-A

Viết cấu trúc của 2 đoạn ADN con được tạo thành sau khi đoạn mạch ADN mẹ nói trên kết thúc quá trình tự nhân đôi.

Hướng dẫn giải

Phân tử ADN  con có cấu trúc và trình tự nucleotit giống với phân tử ADN  mẹ :

ADN con 1:- Mạch 1 (cũ): A-G-T-X-X-T

                 - Mạch mới : T-X-A-G-G-A

ADN con 2 : - Mạch 2 (cũ): T-X-A-G-G-A

                  - Mạch mới : A-G-T-X-X-T

 

 

 

shoppe