Đăng ký

Bài 4 trang 23 SGK Sinh học 9

Đề bài

Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh.

Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh ?

a)  Mẹ mắt đen (AA) × Bố mắt xanh (aa)

b)  Mẹ mắt đen (Aa) ×  Bố mắt đen (Aa)

c)   Mẹ mắt xanh (aa) ×  Bố mắt đen (Aa)

d)   Mẹ mắt đen (Aa) × Bố mắt đen (AA)

Hướng dẫn giải

Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh.

Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình nào trong các trường hợp sau để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh ?

a)  Mẹ mắt đen (AA) × Bố mắt xanh (aa)

b)  Mẹ mắt đen (Aa) ×  Bố mắt đen (Aa)

c)   Mẹ mắt xanh (aa) ×  Bố mắt đen (Aa)

d)   Mẹ mắt đen (Aa) × Bố mắt đen (AA)

Lời giải chi tiết

Đáp án: b, c

Vì gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh

=> Mắt đen có kiểu gen (AA, Aa) →Mắt đen chắc chắn nhận được 1 giao tử  A của bố hoặc mẹ

=> Mắt xanh có kiểu gen aa→Mắt xanh nhận được 1 giao tử a từ bố và 1 giao tử a từ mẹ →Cả hai bên bố mẹ đều giảm phân sinh ra giao tử a .

Dựa vào kết quả phân tích kiểu gen của đời con ta chọn các đáp án b và c .

Sơ đồ lai minh họa:

b) P: Mẹ mắt đen × Bố mắt đen

                    Aa             Aa

GP:       1A : 1a                1A : la

F1: 1AA : 2Aa   :      1aa

     3 mắt đen       :   1 mắt xanh

c)       P: Mẹ mắt xanh x Bố mắt đen

                    aa                  Aa

GP:              a                   1A : 1a

F1:               1aa            : 1Aa

                  1  mắt xanh : 1 mắt đen