Đăng ký

Bài 3 trang 22 SGK Sinh học 9

Đề bài

Màu sắc hoa mõm chó do 1 gen quy định. Theo dõi sự di truyền màu sắc hoa mõm chó, người ta thu được những kết quả sau:

P : Hoa hồng × Hoa hồng → F1 : 25,1% hoa đỏ ; 49,9 % hoa hồng; 25% hoa trắng. Điều giải thích nào sau đây là đúng cho phép lai trên ?

a)   Hoa đỏ trội hoàn toàn so với hoa trắng

b)   Hoa đỏ trội không hoàn toàn so với hoa trắng

c)   Hoa trắng trội hoàn toàn so với hoa đỏ

d)   Hoa hồng là tính trạng trung gian giữa hoa đỏ và hoa trắng

Hướng dẫn giải

Đáp  án: b, d

Vì theo đề bài, F1 : 25,5% hoa đỏ; 49,9% hoa hồng; 25% hoa trắng tức F1 phân tích theo tỉ lệ 1 : 2 : 1, đây là trường hợp tính trội không hoàn toàn.