Đăng ký

Bài 4 trang 210 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Chất Y có công thức phân tử \(C_4H_8O_2\) tác dụng với NaOH tạo thành chất Z (\(C_4H_7O_2Na\)). Vậy Y thuộc loại hợp chất nào sau đây?

A. Anđehit ;         B. Axit.

C. Ancol ;        D. Xeton.

Hướng dẫn giải

Y thuộc hợp chất axit. Vì vậy, chúng ta chọn B.