Đăng ký

Bài 3 trang 210 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

 Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác có thể điều chế được axit fomic, axit axetic. Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải

Từ metan:

a) Điều chế axit fomic:

\(CH_4 + O_2 \xrightarrow[]{t^0,xt} HCHO + H_2O\)

\(HCHO + \dfrac{1}{2}O_2 \xrightarrow[]{t^0,xt} HCOOH\)

b) Điều chế axit axetic :

\( 2CH_4 \xrightarrow[ {làm} {lạnh} nhanh ]{1500^C} C_2H_2 + 3H_2\)

\(CH \equiv CH + H_2O \xrightarrow[]{HgSO_4,80^0C} CH_3CHO\)

\(CH_3CHO + \dfrac{1}{2}O_2 \xrightarrow[]{t^0,Mn^{2+}} CH_3COOH\)