Đăng ký

Bài 2 trang 210 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Từ công thức cấu tạo, hãy giải thích tại sao axit fomic có tính chất của một anđehit.

Hướng dẫn giải

Axit fomic \(H-COOH\) có công thức cấu tạo :

\(H-C-OH\)

        \(\overset{\parallel}{O}\)

Công thức cấu tạo cho thấy phân tử axit fomic còn có chứa nhóm chức \(-CHO\) nên có tính chất anđehit.