Đăng ký

Bài 4 trang 193 - Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Cho từ từ phenol vào nước brom; stiren vào dung dịch brom trong \(CCl_4\). Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

 

Hướng dẫn giải

a) \(C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow 3HBr + C_6H_2(OH)Br_3\downarrow\)

Phản ứng thế và tạo kết tủa.

b) \(C_6H_5CH=CH_2 + Br_2 \rightarrow C_6H_5CHBr-CH_2Br\)

Phản ứng cộng, không cho kết tủa và làm mất màu dung dịch brom.

Tags