Đăng ký

Bài 2 trang 193- Sách giáo khoa Hóa 11

Đề bài

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

   2,4,6-tribomphenol (1) ;        2,4,6-trinitrophenol (2)

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải

Tags