Đăng ký

Bài 1 Trang 193 Sách giáo khoa Hóa học 11

Đề bài

Ghi Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau 

Hướng dẫn giải

a) Phenol (\(C_6H_5-OH\)) là rượu thơm                                                                                        S

b) Phenol tác dụng được với natri hiđroxit tạo thành muối vào nước.                                         Đ

c) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen.                                           Đ

d) Dung dịch phenol làm quỳ tím hóa đỏ do nó là axit.                                                                S

e) Giữa nhóm \(–OH\) và vòng benzen trong phân tử phenol có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau.      Đ

 

Tags