Đăng ký

Bài 4 trang 177 SGK Toán 5

Đề bài

Một con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

b) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ ?

Hướng dẫn giải

Áp dụng các công thức:

- Vận tốc xuôi dòng = vận tốc khi nước lặng + vận tốc dòng nước.

- Vận tốc ngược dòng = vận tốc khi nước lặng - vận tốc dòng nước.

- Quãng đường = vận tốc xuôi dòng x thời gian đi xuôi dòng = vận tốc ngược dòng x thời gian đi ngược dòng.

Lời giải chi tiết

a) Vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng là: 

           7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Vận tốc thuyền khi đi ngược dòng là: 

           7,2 - 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Quãng sông thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ là:

          8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng sông 30,8km là:

          30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ 30 phút

                                                     Đáp số: a) 30,8km ; b) 5 giờ 30 phút.

shoppe