Đăng ký

Bài 4 trang 16 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

a) 9m 5dm;         b) 7m 3dm;           c) 8dm 9cm;              d) 12cm 5mm.

Mẫu: a) 9m 5dm = 9m + \( \frac{5}{10}\) m = \( 9\frac{5}{10}\) m.

Hướng dẫn giải

b) 7m 3dm = 7m + \( \frac{3}{10}\) dm = \( 7\frac{3}{10}\) dm;

c) 8dm 9cm = 8dm + \( \frac{9}{10}\) dm = \( 8\frac{9}{10}\) ;

d) 12cm 5mm = 12cm + \( \frac{5}{10}\) cm = \( 12\frac{5}{10}\) cm.

shoppe