Đăng ký

Bài 4 trang 15 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm;       2m 3dm;         4m 37cm;          1m 53cm.

Mẫu: 5m 7dm = 5m + \( \frac{7}{10}\) m = \( 5\frac{7}{10}\) m

Hướng dẫn giải

2m 3dm = 2m + \( \frac{3}{10}\) m = \( 2\frac{3}{10}\) m;

4m 37cm = 4m + \( \frac{37}{100}\) m = \( 4\frac{37}{100}\) m;

1m 53cm = 1m + \( \frac{53}{100}\) m = \( 1\frac{53}{100}\) m.

Logiaihay.com

shoppe