Đăng ký

Bài 4 trang 138 SGK Toán 5

Đề bài

Bạn Lan xem giờ tàu từ ga Hà Nội đi một số nơi như sau:

Tính thời gian tàu đi từ ga Hà Nội đến các ga Hải Phòng, Quán Triều, Đồng Đăng, Lào Cai.

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức:

Thời gian đi = thời gian đến - thời gian xuất phát - thời gian nghỉ (nếu có).

Lời giải chi tiết

a) Thời gian đi từ Hà Nội đến Quán Triều là:

      17 giờ 25 phút - 14 giờ 20 phút = 3 giờ 5 phút.

b) Thời gian đi từ Hà Nội đến Đồng Đăng là:

      11 giờ 30 phút - 5 giờ 45 phút = 5 giờ 45 phút.

c) Thời gian đi từ Hà Nội đến Hải Phòng là:

     8 giờ 10 phút - 6 giờ 5 phút = 2 giờ 5 phút.

d) Thời gian đi từ Hà Nội đến Lào Cai là:

     (24 giờ - 22 giờ) + 6 giờ = 8 giờ.

                                       Đáp số: a) 3 giờ 5 phút; b) 5 giờ 45 phút;

                                                   c)  2 giờ 5 phút; d) 8 giờ.

shoppe