Đăng ký

Bài 4 trang 12 SGK Hình học 12

Đề bài

Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Phân chia và lắp ghép các khối đa diện.

Lời giải chi tiết

Chia lăng trụ ABD.A'B'D' thành ba tứ diện DABD', A'ABD', A'B'BD'. Phép đối xứng qua (ABD') biến DABD' thành A'ABD', Phép đối xứng qua (BA'D') biến A'ABD' thành A'B'BD' nên ba tứ diện DABA', A'ABD', A'B'BD' bằng nhau

Làm tương tự đối với lăng trụ BCD.B'C'D' ta sẽ chia được hình lập phương thành sáu tứ diện bằng nhau.