Đăng ký

Bài 4 trang 105 - Sách giáo khoa Hóa 11

 Kết luận B là đúng : Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.