Đăng ký

Bài 3 trang 105 - Sách giáo khoa Hóa 11

Phương trình hóa học:

(1) \(CH \equiv CH + H_2 \xrightarrow[PbCO_3]{t^0}\)\(CH_2 = CH_2\)

(2) \(CH_2 = CH_2 + H_2O \xrightarrow[]{H^+,t^0,xt} CH_3- CH_2 - OH\)

(3) \(CH_3-CH_2OH + HBr \rightarrow CH_3- CH_2Br + H_2O\)

- Phản ứng thế: (3) và (5)

- Phản ứng cộng: (1) và (2), (4)

shoppe