Đăng ký

Bài 1 trang 105 - Sách giáo khoa Hóa 11

- Phản ứng thế: Một hoặc một nhóm nguyên tử ở phân tử hữu cơ bị thế bởi một hoặc một nhóm nguyên tử khác.

  Ví dụ :      \(CH_4 + Cl_2 \xrightarrow[]{ánh sáng} CH_3Cl + HCl\)

- Phản ứng cộng: Phân tử hữu cơ kết hợp thêm với các nguyên tử hoặc phân tử khác.

  Ví dụ :     \(C_2H_2 + HCl \xrightarrow[]{t^0,xt} C_2H_3Cl\)

- Phản ứng tách: Một vài nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử.

  VÍ dụ :    \(CH_3-CH_2-OH \xrightarrow[]{H^+,t^0} C_2H_4 + H_2O\)