Đăng ký

Bài 2 trang 105 - Sách giáo khoa Hóa 11

Chọn kết quả đúng :

1. Thuộc loại phản ứng thế: Chọn B (a,c)

2. Thuộc loại phản ứng cộng: Chọn D (b,e)

3. Thuộc loại phản ứng tách: Chọn A (d,g)