Đăng ký

Bài 32 trang 207 SGK giải tích 12 nâng cao

Đề bài

Bài 32. Sử dụng công thức Moa-vrơ để tính \(\sin 4\varphi \) và \(\cos 4\varphi \) theo các lũy thừa của \(\sin \varphi \) và \(\cos \varphi \)

Hướng dẫn giải

Ta có: \(\cos 4\varphi  + i\sin 4\varphi  = {\left( {\cos \varphi  + i\sin \varphi } \right)^4}\)

            \(\eqalign{  &  = {\cos ^4}\varphi  + 4\left( {{{\cos }^3}\varphi } \right)\left( {i\sin \varphi } \right) + 6\left( {{{\cos }^2}\varphi } \right)\left( {{i^2}} \right){\sin ^2}\varphi  + 4\left( {\cos \varphi } \right)\left( {{i^3}{{\sin }^3}\varphi } \right) + {i^4}{\sin ^4}\varphi   \cr  &  = {\cos ^4}\varphi  - 6{\cos ^2}\varphi {\sin ^2}\varphi  + {\sin ^4}\varphi  + \left( {4{{\cos }^3}\varphi \sin \varphi  - 4\cos \varphi {{\sin }^3}\varphi } \right)i. \cr} \)

Từ đó: \(\cos 4\varphi  = {\cos ^4}\varphi  - 6{\cos ^2}\varphi {\sin ^2}\varphi  + {\sin ^4}\varphi \)

            \(\sin 4\varphi  = 4{\cos ^3}\varphi \sin \varphi  - 4\cos \varphi {\sin ^3}\varphi \)

shoppe