Đăng ký

Bài 3 trang 91 - sách giáo khoa Hóa 12

\(m_{Al}=10 \times 27=270 (g)\)

\(m_{Ni}=58,5(g)\)

\(\%m_{Al}=\dfrac {m_{Al}} {m_{Al}+m_{Ni}} = \dfrac {270} {328,5} = 82\%\)

\(\%m_{Ni}=100-82=18\%\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Tags