Đăng ký

Bài 2 trang 91 - sách giáo khoa Hóa 12

Phương trình hóa học:

\(Ag+2HNO_3\rightarrow AgNO_3 +NO_2+H_2O\)               (1)

\(AgNO_3+HCl\rightarrow AgCl\downarrow +HNO_3\)                        (2)

Theo (1) và (2), ta có: \(n_{Ag} =\dfrac {0,398} {143,5} = 0,00277(mol)\)

\(\Rightarrow \%m_{Ag} = \dfrac {108 \times 0,00277} {0,5} \times 100\%=59,8\%\)

Tags