Đăng ký

Bài 3 trang 76 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Đề bài

Bài 3. Viết các số sau dưới dạng số nguyên hay phân số tối giản:

\({7^{ - 1}}.14;{4 \over {{3^{ - 2}}}};{\left( {{4 \over 5}} \right)^{ - 2}};{{{{\left( { - 18} \right)}^2}.5} \over {{{15}^2}.3}}\)

Hướng dẫn giải

\({7^{ - 1}}.14 = {{14} \over 7} = 2\);

\({4 \over {{3^{ - 2}}}} = {4.3^2} = 36\);

\({\left( {{4 \over 5}} \right)^{ - 2}} = {\left( {{5 \over 4}} \right)^2} = {{25} \over {16}}\);

\({{{{\left( { - 18} \right)}^2}.5} \over {{{15}^2}.3}} = {{{{18}^2}.5} \over {{5^2}{{.3}^3}}} = {{{2^2}{{.5.3}^4}} \over {{5^2}{{.3}^3}}} = {{{2^2}.3} \over 5} = {{12} \over 5}\)