Đăng ký

Bài 3 trang 68 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân:

\(\dfrac{2}{5}\);      \(\dfrac{3}{4}\);     4 \(\dfrac{18}{5}\).

Hướng dẫn giải

\( \dfrac{a}{b} = a : b\). Do đó để viết phân số \( \dfrac{a}{b}\) dưới dạng số thập phân ta thực hiện phép tính chia \( a : b\).

Lời giải chi tiết

Vậy: \(\dfrac{2}{5}= 0 ,4\) ;         \(\dfrac{3}{4} = 0,75\);              \(\dfrac{18}{5} = 3,6\)

shoppe