Đăng ký

Bài 3 trang 64 SGK Toán 5

Đề bài

Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được 126,54 km. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải

Số km trung bình mỗi giờ đi được = Số km đi được trong 3 giờ : 3.

Lời giải chi tiết

Trung bình mỗi giờ người đó đi được số ki-lô-mét là :

            126,54: 3 = 42,18 (km)

                                    Đáp số: 42,18km

shoppe