Đăng ký

Bài 2 trang 64 SGK Toán 5

Đề bài

Tìm x:

a) x x 3 = 8,4;                                     

b) 5 x x = 0,25.

Hướng dẫn giải

x là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết

a) \(x \times 3 = 8,4\)              

    \(x = 8,4 : 3\)

    \(x = 2,8\)

b) \(5 \times x = 0,25\)

            \(x = 0,25 : 5\)

            \(x = 0,05\)

shoppe