Đăng ký

Bài 3 trang 6 SGK Toán 5

Đề bài

Tìm các phân số bằng nhau trong các số dưới đây:

\(\frac{2}{5};  \frac{4}{7};  \frac{12}{30};  \frac{12}{21};  \frac{20}{35};  \frac{40}{100}.\)

Hướng dẫn giải

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản. Các phân số có phân số tối giản bằng nhau thì chúng bằng nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{12}{30}=\frac{12 :6}{30: 6}= \frac{2}{5}\);            \(\frac{12}{21}=\frac{12:3 }{21:3}= \frac{4}{7}\);          

\(\frac{20}{35}=\frac{20:5 }{35:5}= \frac{4}{7}\);            \(\frac{40}{100}=\frac{40 :20}{100: 20}= \frac{2}{5}\). 

shoppe