Đăng ký

Bài 2 trang 6 SGK Toán 5

Đề bài

Quy đồng mẫu các phân số:

a) \(\frac{2}{3}\) và \(\frac{5}{8}\);               b) \(\frac{1}{4}\) và \(\frac{7}{12}\);        c) \(\frac{5}{6}\) và \(\frac{3}{8}\).

Hướng dẫn giải

a) MSC: 24

\(\frac{2}{3}\) = \(\frac{2 \times 8}{3\times 8}\) = \(\frac{16}{24}\);            \(\frac{5}{8}\) = \(\frac{5\times 3}{8\times 3}\) = \(\frac{15}{24}\).

b)  MSC: 12

\(\frac{1}{4}\) = \(\frac{1\times 3}{4\times 3}\) = \(\frac{3}{12}\) ;       Giữ nguyên \(\frac{7}{12}\).

c) MSC 48:

\(\frac{5}{6}\) = \(\frac{5 \times 8}{6\times 8}\) = \(\frac{40}{48}\);          \(\frac{3}{8}\) = \(\frac{3\times 6}{8\times 6}\) = \(\frac{18}{48}\).

shoppe