Đăng ký

Bài 3 trang 54 SGK Toán 5

Đề bài

Một thùng đựng \(28,75 kg\) đường. Người ta lấy từ thùng đó tra \(10,5kg\)  đường sau đó lại lấy ra \(8kg\) đường nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Hướng dẫn giải

- Tính số đường đã lấy ra : \(10,5kg + 8kg\) 

- Tính số đường còn lại = số đường ban đầu - số đường đã lấy ra.

Lời giải chi tiết

Người ta lấy ra tất cả số ki-lô-gam đường là:

            \(10,5 + 8 = 18,5 (kg)\)

Trong thùng còn lại số ki-lô-gam đường là:

             \(28,75 - 18,5 =10,25 (kg)\)

                        Đáp số: \(10,25\) kg đường

shoppe