Đăng ký

Bài 3 trang 52 SGK Toán 5

Đề bài

Sử dụng tính chất giao hoán và tính chất kết hợp để tính:

a) \(12,7 + 5,89 +1,3;\)

b) \(38,6 + 20,09 + 7,91;\)

c) \(5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2;\)

d) \(7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55.\)

Hướng dẫn giải

Ghép thành các cặp mà tổng của các số đó là số tự nhiên.

Lời giải chi tiết

a)\(12,7 + 5,89 +1,3\)

\(= 12,7 + 1,3 + 5,89\)

\(= 14+ 5,89\)

\(= 19,89\)

b)\(38,6 + 20,09 + 7,91\)

\(= 38,6 + (2,09 + 7,91)\)

\(= 38,6 + 10\)

\(= 48,6\)

c) \(5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2\)

\(= (5,75 + 4,25) + (7,8 + 1,2)\)

\(= 10 + 9\)

\(= 19\)

d)  \(7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,55\)

\(= (7,34 + 2,66) + (0,45+0,55)\)

\(= 10 + 1\)

\(  = 11\)

shoppe