Đăng ký

Bài 3 trang 39 SGK Toán 5

Đề bài

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

\(2,1m = ....dm\)                                                     \(5,27m =.... cm\)

\(8,3m = ...cm\)                                                       \(3,15m = ...cm\)

Mẫu: \(2,1m=21dm\)

\(2,1m = 2{1 \over {10}}m = 2m\,\,1\,dm = 21dm\)

Hướng dẫn giải

\(8,3m = 8\,{3 \over {10}}\,m = 8m\,\,3\,dm = 830cm\)

\(5,27m = 5\,{{27} \over {100}}\,m = 5m27\,cm = 527cm\)

\(3,15m = 3\,{{15} \over {100}}\,m = 3m15cm = 315cm\)

shoppe