Đăng ký

Bài 3 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Đề bài

Tính tỉ số khối lượng phân tử nước và khối lượng nguyên tử cacbon 12.

Hướng dẫn giải

\({{{m_{{0_{{H_2}O}}}}} \over {{m_{{0_C}}}}} = {{2 + 16} \over {18}} = {3 \over 2}\)