Đăng ký

Bài 2 trang 221 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao

Đề bài

Một bình kín chứa \(N = 3,{01.10^{23}}\) phân tử khí heli.

a)Tính khối lượng He chưa trong bình

b)Biết nhiệt độ khí là \({0^0}\)và áp suất khí trong bình là 1atm (1,013.\({10^5}\)Pa ) . Hỏi thể tích của bình là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

a) Khối lượng He chứa N=3,01.\({10^{23}}\)phân tử là:

             \(m={N \over {{N_A}}}\).\(\mu  = {{3,{{01.10}^{23}}} \over {6,{{02.10}^{23}}}}.4 = 2\)(g)

b) ở \({0^0}\) và p = 1atm thì thể tích bình chứa \(N = 3,{01.10^{23}}\)phân tử là

\({V_0}={N \over {{N_A}}}.22,4={{3,{{01.10}^{23}}} \over {6,{{02.10}^{23}}}}.22,4 = 11,2\) (lít)

shoppe