Đăng ký

Bài 3 trang 18 SGK Đại số 10

Đề bài

 Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-2; 3)\backslash (1; 5)\);

b) \((-2; 3)\backslash [1; 5)\);

c) \(\mathbb R\backslash (2; +∞)\);

d) \(\mathbb R\backslash (-∞; 3]\).

Hướng dẫn giải

a) \((-2; 3)\backslash (1; 5) = (-2; 1]\);

b) \((-2; 3)\backslash [1; 5) = (-2; 1)\);

c) \(\mathbb R\backslash (2; +∞) = (- ∞; 2]\)

d) \(\mathbb R\backslash (-∞; 3] = (3; +∞)\).