Đăng ký

Bài 2 trang 18 SGK Đại số 10

Đề bài

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \((-12; 3] ∩ [-1; 4]\);

b) \((4, 7) ∩ (-7; -4)\);

c) \((2; 3) ∩ [3; 5)\);

d) \((-∞; 2] ∩ [-2; +∞)\).

Hướng dẫn giải

Tập hợp C gồm các phần tử vừa thuộc A, vừa thuộc B được gọi là giao của A và B.

Lời giải chi tiết

a) \((-12; 3] ∩ [-1; 4] = [-1; 3]\)

b) \((4, 7) ∩ (-7; -4) = Ø\)

c) \((2; 3) ∩ [3; 5) = Ø\)

d) \((-∞; 2] ∩ [-2; +∞)= [-2; 2]\).