Đăng ký

Bài 1 trang 18 SGK Đại số 10

Đề bài

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

a) \([-3;1) ∪ (0;4]\);

b) \((0; 2] ∪ [-1;1)\);

c) \((-2; 15) ∪ (3; +∞)\);

d) \(\left(-1; {4 \over 3}\right) ∪ [-1; 2)\) 

e) \((-∞; 1) ∪ (-2; +∞)\).

Hướng dẫn giải

Hợp của hai tập hợp: Tập hợp C gồm các phần tử thuộc A hoặc thuộc B được gọi là hợp của A và B

Lời giải chi tiết

a) \([-3;1) ∪ (0;4] = [-3; 4]\)

b) \((0; 2] ∪ [-1;1) = [-1; 2]\)

c) \((-2; 15) ∪ (3; +∞) = (-2; +∞)\)

d) \(\left(-1; {4 \over 3}\right) ∪ [-1; 2)=(-1;2)\) 

e) \((-∞; 1) ∪ (-2; +∞)=(-∞; +∞)\)