Đăng ký

Bài 3 trang 151 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) \(\frac{1}{2}\) giờ ;              \(\frac{3}{4}\) giờ ;               \(\frac{1}{4}\) giờ.

b) \(\frac{7}{2}\) m ;               \(\frac{3}{10}\) km ;              \(\frac{2}{5}\) kg.

Hướng dẫn giải

a) \(\frac{1}{2}\) giờ = 0,5 giờ ;            \(\frac{3}{4}\) giờ = 0,75 giờ ;               \(\frac{1}{4}\) giờ = 0,25 phút.

b) \(\frac{7}{2}\) m = 3,5m ;                 \(\frac{3}{10}\) km = 0,3km  ;                 \(\frac{2}{5}\) kg = 0,4 kg.

shoppe