Đăng ký

Bài 3 trang 141 - sách giáo khoa Hóa 12

Đề bài

Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là

A. Mg.                                                       B. Zn.

C. Fe.                                                        D. Al.

Hướng dẫn giải

\(2M \rightarrow M_2(SO_4)_a\) (gọi a là hóa trị)

2M        2M + 96

2,52g       6,84g

Lập tỉ lệ: \(\dfrac {2,52}{2M} = \dfrac {6,84}{2M +96} \Leftrightarrow m =28a \Rightarrow a=(1;2;3) \Rightarrow a=2 \Rightarrow M=56\)

Vậy kim loại đó là Fe

Vì vậy, chúng ta chọn C

Tags