Đăng ký

Bài 2 trang 141 - sách giáo khoa Hóa 12

Cấu hình electron \([Ar]3d^5\) là của ion \(Fe^{3+}\)

Vì vậy, chúng ta chọn B

Tags