Đăng ký

Bài 3 trang 125 SGK Toán 5

Đề bài

Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên, Hỏi:

a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

b) Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng -ti-mét vuông ?

Hướng dẫn giải

a) Coi hình đã cho gồm 3 khối lập phương lớn, mỗi khối đều được xếp bởi 8 hình lập phương nhỏ, như vậy hình vẽ có tất cả:

         8 x 3 = 24 (hình lập phương nhỏ)

b) Cách 1: 

Diện tích một mặt của hình lập phương lớn là:

               2 x 2 = 4 (cm2)

Diện tích toàn phần của 3 hình lập phương lớn gồm số mặt của hình lập phương cạnh 2cm là:

               6 x 3 = 18 (mặt)

Vì trong 18 mặt đó có 4 mặt không phải sơn nên:

Diện tích cần sơn của hình đã cho gấp 14 lần diện tích một mặt của hình lập phương lớn nói trên.

Vậy diện tích cần sơn của hình đã cho là:

                4 x 14 = 56 (cm2)

Cách 2: 

Mỗi khối lập phương nên ở phần a) có diện tích toàn phần là:

               2 x 2 x 6 = 24 (cm3)

Khối ở trên có 1 mặt không được sơn.

Khối ở dưới bên trái có 2 mặt không được sơn.

Khối ở dưới bên phải có 1 mặt không được sơn.

Cả 3 khối có số mặt không được sơn là: 1 + 2 + 1 = 4 (mặt)

Diện tích toàn phần của 3 khối là:         24 x 3 =72 (cm2)

Diện tích phần không sơn của hình đã cho là:

            (2 x 2) x 4 = 16 (cm2)

Diện tích cần sơn của hình đã cho là:

            72 - 16 = 56 (cm2)

                                          Đáp số: a) 24 hình;   b) 56cm2

shoppe